El terciarisme fa referència a un conjunt de serveis altament especialitzats en patologies poc prevalents o amb un requeriment tecnològic i d’expertesa professional elevats que, per la seva complexitat i costos, es concentren en un nombre reduït de proveïdors dins del sistema públic de salut.

Les instruccions del Servei Català de la Salut (CatSalut) són la normativa que regula la sectorització de l’atenció a les persones amb malalties de determinades patologies d’acord amb la distribució territorial, les comunicacions i l’horari dels recursos disponibles.

Per facilitar la visualització del terciarisme, articulat a través de les instruccions del CatSalut,a Corporació Sanitària de Barcelona ha desenvolupat una representació cartogràfica territorial amb l’eina de  Google Maps i prenent com a base l’àrea bàsica de salut (ABS). Aquesta representació gràfica aproximada permet analitzar fluxos, coordinar processos enfocats a pacients entre els hospitals de Barcelona i els hospitals de destinació i realitzar l’anàlisi d’estratègies de variabilitat.